Ketenregeling en proeftijd in de schoonmaakbranche

1 juli jl. is het tweede deel van de Wet Werk & Zekerheid in werking getreden. Er is in de schoonmaakbranche nog al wat misverstand over de correcte toepassing van de ketenregeling voor bepaalde tijd contracten in combinatie met de proeftijd. De schoonmaak cao is namelijk veel strenger dan de nieuwe wettelijke regeling.

Oud versus nieuw

Belangrijk vertrekpunt van een cao ketenregeling is altijd de wettelijke ketenregeling waarvan mag worden afgeweken in een cao! In dit geval dus de schoonmaak cao.

De oude, wettelijke ketenregeling, bestond uit maximaal 3 bepaalde tijd contracten achter elkaar met een totale duur van niet langer dan 36 maanden. Wilde men een nieuwe keten van bepaalde tijd contracten beginnen dan moest er minimaal meer dan 3 maanden gewacht worden nadat de laatste is geëindigd. 

Nu, per 1 juli jl. wordt door de nieuwe Wet Werk & Zekerheid de ketenduur korter. Het is nog steeds toegestaan om 3 contracten te sluiten voor bepaalde tijd maar die mogen tezamen niet langer duren dan 24 maanden. Bovendien wordt de tussenperiode om weer een nieuwe keten van 24 maanden te mogen beginnen langer nl.minimaal meer dan 6 maanden na einddatum van het laatste contract. 

Schoonmaak cao ketenregeling 

Bij een cao mag men afwijken van de wettelijke ketenregeling zolang dit maar in het voordeel van de werknemer is. Dit geldt niet voor de tussenperiode, daar mag absoluut niet aan getornd worden. In de schoonmaak cao 2014-2016 is in artikel 9, ten gunste van de werknemer, afgeweken van de zowel de oude als de nieuwe wettelijke ketenregeling. In artikel 9 cao is de totale duur van de (meest gebruikte) ketenregeling namelijk slechts 18 maanden. Een verdere verslechtering voor werkgevers in de schoonmaakbranche, met betrekking tot tijdelijke arbeidskrachten, is vooral gelegen in het feit dat er vanaf 1 januari 2015 wettelijk gezien geen proeftijd meer mag worden toegepast bij het eerste contract in de keten van 3 x 6 maanden.

Proeftijd

De schoonmaakbranche is namelijk behoorlijk vooruit gelopen op de wettelijke ketenregeling en heeft bovendien vanaf 1 januari 2015 het verbod op een proeftijd bij contracten van 6 maanden of korter, moeten accepteren. Daar staat dan wel weer een ruimere dan de wettelijke proeftijd tegenover bij contractreeks van 9 + 9 maanden. Door artikel 9 cao mag men hier 2 maanden proeftijd gebruiken in plaats van de wettelijke 1 maand bij contracten van 2 jaar of korter.

Samengevat kent de schoonmaak cao 3 typen ketenregelingen in combinatie met de proeftijd:

  • Maximaal 3 contracten bepaalde tijd van elk max. 6 maanden = 18 maanden. Geen proeftijd.
  • Maximaal 2 contracten bepaalde tijd van elk max. 9 maanden = 18 maanden. Wel proeftijd van 2 maanden max.
  • Maximaal 2 contracten bepaalde tijd waarbij de eerste max. 18 maanden en de tweede max. 6 maanden = 24 maanden. Wel proeftijd van 2 maanden maximaal.Door al deze varianten is de ketenregeling in de schoonmaak cao dus veel ingewikkelder dan wettelijke regeling. Het is niet verwonderlijk dat er dan ook misverstanden ontstaan. 

Deel C misverstanden

Men is zich er niet of onvoldoende van bewust dat voor deel C medewerkers (rayonleiders, administratief personeel, managers bedrijfsbureau, etc.) de hierboven vermelde 3 types ketenregeling van de schoonmaak cao niet van toepassing zijn! Op deel C medewerkers zijn namelijk alleen artikelen 24 en 26 t/m 31! Deel C medewerkers vallen dus onder de wettelijke ketenregeling! Een veel ruimere ketenregeling dus.

Nog een misverstand bestaat rondom de proeftijd regeling in artikel 9 lid 2, die ten nadele van de werknemer afwijkt van de wet. Deze proeftijd regeling mag men juist weer niet toepassen bij Deel C medewerkers! Zij vallen namelijk onder de wettelijke proeftijdregeling, waardoor men slechts één maand proeftijd max.mag hanteren bij bepaalde tijd contracten langer dan 6 maanden doch korter dan 2 jaar. Pas bij een eerste contract dat 2 jaar of langer duurt, of voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, mag men 2 maanden max.proeftijd hanteren. De afwijking in artikel 9 cao dat men direct 2 maanden max. aan proeftijd mag hanteren mits het eerste contract voor een langere duur is aangegaan dan 6 maanden, geldt hier dus niet voor Deel C medewerkers!

Voor deel C medewerkers mag je vanaf 1 juli 2015 een keten volmaken van 3 contracten voor max. 24 maanden. Proeftijd van 1 maand mag zodra de eerste overeenkomst in de keten langer is dan 6 maanden. Let wel dat je na die 24 maanden in principe een transitievergoeding bent verschuldigd. Je kan er ook voor kiezen om de keten niet geheel vol te maken zodat je geen transitievergoeding hoeft te betalen. Denk aan een totale keten van 23 maanden.

Misverstanden met combinaties cao ketens en proeftijden

Verder denkt men gebruik te kunnen maken van allerlei combinaties van de 3 type ketens om zo veel mogelijk profijt te hebben van de proeftijd in combinatie met de maximale duur van de keten of aantal contracten. Zo zijn er werkgevers die denken dat ze na een eerste contract van 7 maanden (en dus mét de eerste 2 maanden proeftijd) daarna nog 2 x een contract voor bepaalde tijd kunnen afsluiten zolang de reeks maar niet langer duurt dan 18 maanden. 

Dat is dus niet het geval. Zodrá een eerste contract de duur van 6 maanden overschrijdt, vervalt men namelijk in het tweede type cao keten! Dan mag men daarna nog maar éénmaal 1 contract voor max. 9 maanden afsluiten! Van de langere keten zal waarschijnlijk zelden gebruik van gemaakt worden maar het gaat om het feit dat zodra je de 9 maanden overschrijdt de schoonmaak cao dan oplegt dat je voorts daarna nog maar 1 x mag contracteren voor een maximale duur van 6 maanden. 

Wat tot slot vaak over het hoofd wordt gezien is dat bij een schoonmaak oproepkracht een dwingende ketenregeling geldt van 3 x 6 maanden of onbepaalde tijd. Door de nieuwe wettelijke  proeftijdregels mag men dus helemaal geen proeftijd meer afspreken in MUP (Met Uitgestelde Prestatieplicht) contracten voor bepaalde tijd!

Geef een reactie